Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Fietsen De Geus BV, gevestigd te 2000 Antwerpen, Marnixplaats 4 met als ondernemingsnummer BE0885.207.647. Versie geldig vanaf 01/01/2020.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.fietsendegeus.be . De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fietsen De Geus .

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fietsen De Geus behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fietsen De Geus erkend.

1.4 Fietsen De Geus garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. PRIJZEN

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. LEVERING

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fietsen De Geus bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Fietsen De Geus zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fietsen De Geus geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Fietsen De Geus is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of beschadiging te wijten aan het transportbedrijf.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Fietsen De Geus . U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

4. RETOURZENDING

Bij het aanvragen van een retour van zowel accessoires als een fiets dient u ten allen tijde het retourdocument in te vullen en door te mailen naar antwerpen@fietsendegeus.be

4.1. Retourzending accessoires

4.1.1.De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

4.1.2. De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

4.1.3. Artikels die online aangekocht werden moeten worden teruggestuurd naar onderstaand adres: Fietsen De Geus BVBA – Marnixplaats 4 – 2000 Antwerpen – België. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Fietsen De Geus kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

4.1.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

4.2. Retourzending fietsen

4.2.1. De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

4.2.2. Ex Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Dit geldt bijvoorbeeld bij fietsen die custom-built op maat van de klant zijn samengesteld en geleverd.

4.2.3. Fietsen De Geus zal zelf instaan voor de afhaling van de terug te zenden fiets. Hiervoor rekent Fietsen De Geus €49,95 aan.

5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fietsen De Geus dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fietsen De Geus. Fietsen De Geus houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Fietsen De Geus respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Fietsen De Geus maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1 Fietsen De Geus staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Fietsen De Geus als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fietsen De Geus) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fietsen De Geus. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Fietsen De Geus schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Fietsen De Geus gegrond worden bevonden, zal Fietsen De Geus naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fietsen De Geus en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fietsen De Geus) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fietsen De Geus gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fietsen De Geus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Fietsen De Geus  in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fietsen De Geus en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fietsen De Geus zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fietsen De Geus slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Fietsen De Geus gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Fietsen De Geus kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst tussen Fietsen De Geus en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fietsen De Geus op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Fietsen De Geus behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fietsen De Geus gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT

10.1Fietsen De Geus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fietsen De Geus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Fietsen De Geus behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fietsen De Geus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Fietsen De Geus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Fietsen De Geus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Eigendom van alle door Fietsen De Geus aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fietsen De Geus zolang de afnemer de vorderingen van Fietsen De Geus uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fietsen De Geus wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Fietsen De Geus geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fietsen De Geus of een door Fietsen De Geus aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fietsen De Geus haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fietsen De Geus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fietsen De Geus.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fietsen De Geus en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Fietsen De Geus er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. BETALINGEN

14.1 Betalingen met overboeking dienen te gebeuren binnen de termijn van 5 kalenderdagen. De dag van bestelling geldt als de eerste kalenderdag. Na schriftelijke vraag van de klant kan de termijn met max. 3 kalenderdagen verlengd worden. De respectievelijk 5 of 8 dagen gelden als een reservatie van de goederen, na het verstrijken van deze termijn zonder ontvangst van betaling, geniet Fietsen De Geus het recht om de producten terug te koop aan te bieden of door te verkopen.

 

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact op met Fietsen De Geus.

Fietsen de geus